Džemat Brezovo Polje

brezovo_polje_dzamija

Naselje BREZOVO POLJE se u pisanim dokumentima prvi put spominje 1742. godine.

Džemat Brezovo Polje nalazi se 14 kilometara istočno od Brčkog na regionalnom putu Brčko-Bijeljina.  U ovom naselju sve do 1973. godine funkcionisala su dva džemata, i to: Brezovo Polje Staro i Brezovo Polje Novo, kada je došlo do njihovog spajanja i formiranja jednog džemata – Brezovo Polje. Prije agresije na Bosnu i Hercegovinu džemat je imao preko 450, a sada u njemu ima oko 200 povratničkih domaćinstava. Ovaj džemat imao je dvije džamije, i to: Azizija džamija građena u vremenu od 1863. do 1871. godine i Begova džamija sagrađena u prvoj polovini XVIII stoljeća.

azizija2

Imami AZIZIJE džamije bili su: muderris hafiz Sulejman-ef. Dobojlić, Šaban-ef. Kantardžić-Rašidović, muderris hafiz Mustafa-ef. Ibrišimović Salih-ef. Dobojlić, hafiz Abdurahman-ef. Smajić, Mehmed-ef. Fazlić, Jusuf-ef. Avdić, Dževad-ef. Numanović, hadži Osman-ef. Kavazović, Sead ef. Hodžić, Emir ef. Hasanović i Emin ef. Čolaković– danas aktuelni imam u džematu.

Imami BEGOVE džamije bili su: hadži Mula Mujo-ef. Šabanović, Jusuf-ef. Rašidović, Numan-ef. Hadžiefendić-Imamović i hafiz Sulejman-ef. Piskavica.

VAKUF AZIZIJE I BEGOVE DŽAMIJE

azizija

Vakuf Azizije džamije sigurno spada u red najvećih vakufa u Bosni i Hercegovini. Na osnovu izvoda iz Gruntovnice i skica iz Katastra Brčko od 1888. do 1992. godine jasno se vidi da je Vakuf Azizije džamije u Brezovom Polju raspolagao imanjem površine 904.617 mkoje se sastoji od oranica, pašnjaka, voćnjaka, šuma, šikara, placeva, kućista, gradilišta i mezarja. Zatim, objektima kao što su: Azizija, mekteb-imamski stan, pet kuća, mutvak, han, kolara, štala, mlin, koš, radionica, tri dućana, kokošinjac i poljski zahod.Vakuf Begove džamije u Brezovom Polju je na osnovu pomenutih dokumenata iz gruntovnice i katastra od 1888. do 1992. godine posjedovao 82.616 mzemlje koju sačinjavaju: oranice, bašče, voćnjaci, šume, placevi, kućišta i dva mezarja, zatim objekte: Begovu džamiju, mekteb, bunar, dvije kuće, štalu, koš,kokošinjac i poljski zahod. Nažalost, gotovo sva vakufska imovina je u različitim drustveno-političkim sistemima od Austro-Ugarske do SFRJ oduzimana, odnosno otimana, tako da vakuf Brezovo Polje danas ima Begovu džamiju, Aziziju džamiju koja je u izgradnji, vakufsku zgradu sa mektebom i imamskim stanom na spratu. Dvije zemljišne parcele površine oko 50 dunuma, nekoliko placeva, mezarja pored Azizije i Begove džamije, te još tri mezarja u mjestu.

U džamiji se redovno obavlja svih pet dnevnih namaza, a mektebska nastava se održava dva dana sedmično – subotom i nedjeljom. Svake godine 17. juna u ovom džematu se održava prigodna kulturno-vjerska manifestacija pod nazivom DAN BOLI kao znak sjećanja na progon muslimana iz Brezovog Polja 17. juna 1992. godine.

NASELJE BREZOVO POLJE

Nema pouzdanih podataka o vremenu nastanka naselja BrezovoPolje, ali se pretpostavlja da je nastalo poslije poraza i povlačenjaturske vojske iz Mađarske, odnosno poslije pada Budima i nizadrugih gradova i naselja dolinom rijeka Dunava i Tise 1686. godine.Po predanju mještana, pretpostavlja se da su Brezovo Polje naselili Bošnjaci iz okoline grada Bača, prijepotpisivanja Karlovačkog mira 1699. godine. Odmah poslije protjerivanja Bošnjaka iz Bača i naseljavanja a na desnoj obali rijeke Save nastalo je naselje Brezovo Polje. Na blagoj uzvišici napravljena je džamija. Naosnovu kazivanja mještana, džamiju je sagradio Salih-beg Zaimović (Altomanović). Narod je istu po vakifu (osnivaču) nazvao BEGOVA džamija. Isto tako, svakako, vrijedi zabilježiti podatak, da mještani Starog Brezovog Polja sebe nazivaju starobacvanima, dok protjerane Bošnjake iz Srbije 1862. godine iz gradova: Šabac, Užice i Soko-Grad nazivaju  muhadžirima.

Na osnovu kazivanja mještana, kamen temeljac za gradnju Azizije džamije postavio je bosanski valija Topal Osman-paša, koji je dva puta u toku 1863. godine boravio u Brezovom Polju. Iako nema pouzdanih podataka koji bi upućivali na graditelje Azizije džamije, u kasabi Brezovo Polje, među džematlijama se spominju neimari iz Turske i Bugarske. AZIZIJA džamija je dobila ime po sultanu Abdul-Azizu. Kakva jeljepotica izgradjena na desnoj obali rijeke Save vidi se iz Enciklopedije likovnih umjetnosti, gdje izmeđuostalog o Aziziji džamiji u Brezovom Polju, stoji ovaj tekst: “Samo jedna džamija odstupa od klasičnogtipa turske potkupolne džamije: Azizija džamija u Brezovom Polju, koja stilski pripada turskombaroku, te po  tome  predstavlja arhitektonski izuzetak“.

BREZOVO POLJE – KASABA, VAROŠ I OPŠTINA

 

Na osnovu djela “Tarih-i Bosna” ili “Povijest Bosne” od Salih Sidki-efendije Hadžihuseinovića Muvekkita (1825-1888.) i Salnama iz turskog perioda, da se vidjeti da je Brezovo Polje imalo status kasabe. Od 1895. godine Brezovo Polje ima status varoši i općine. Neposredno poslije Drugog svjetskog rata i uspostavljanja  narodne vlasti FNRJ djelovao je Narodni odbor. Mjesni odbor formiran je 1946. godine, da bi šest godina kasnije Mjesni odbor bio organizovan u opštinu Brezovo Polje. Tako Brezovo Polje postaje opštinski centar za četrnaest sela sve do 1958. godine, kada se reorganizacijom uspostavlja Mjesni ured koji pokriva četiri sela. Osam godina kasnije u Čarsiji Brezovo Polje formirana je Mjesna zajednica Brezovo Polje.

OŠTEĆENJE AZIZIJE DŽAMIJE 1943. GODINE

Brezopoljci i dan-danas pričaju da su Aziziju i Begovu džamiju, poslije džume namaza 22. oktobra 1943. godine, iz slavonske ravnice gađali Bjelorusi (misleći pri tome na Kozake, op. Osman Kavazović). Devet granata koje su ispaljene iz teškog artiljerijskog naoružanja direktno su pogodile i srušile minaret Azizije džamije koji je dominirao ovim dijelom Posavine. Azizija džamija pretrpila je velika oštećenja na minaretu, kubetu, trijemu,  mahfilu, sofi i istočnoj fasadi. Nešto manja oštećenja su bila na Begovoj džamiji, kao: minaret, krov, prozori i fasada.

RUŠENJE AZIZIJE I BEGOVE DŽAMIJE 1993. GODINE

Uoči Božića 6./7. januara 1993. godine četnici su zapalili Aziziju i Begovu džamiju, a 21. i 22. maja iste godine džamije su porusili – sravnili sa zemljom. Predstavnici političkih, vojnih i crkvenih vlasti u Brezovom Polju 1993. godine, postavili su cilj da sve bude porušeno i završeno odvoženje građevinskog materijala do Spasovdana 4. jula 1993. godine, te su bagerima, kamionima i traktorima razvozili ostatke džamija i od istog pravili kuće, štale, garaže i druge objekte i nasipali lokalne puteve.

OBNOVA I IZGRADNJA AZIZIJE I BEGOVE DŽAMIJE

azizija_obnova

Povratkom u rodno mjesto Brezopoljci su 2002. godine raščistili ruševine i otkopali originalne temelje Azizije i Begove džamije. Ličnim sredstvima obnovili su BEGOVU džamiju, čije je svečano otvorenje bilo 30. jula 2005. godine. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika svojom odlukom svrstala je Aziziju džamiju među najmonumentalnije objekte islamske arhitekture u Bosni i Hercegovini.

Na osnovu te odluke, Vlada Brčko Distrikta osigurala je pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere za zaštitu i konzervaciju džamije, kao i sredstva za izradu potrebne tehničke dokumentacije i izgradnju Azizije džamije.

azizija_2016

U septembru 2007. godine počeli su radovi na izgradnji Azizije džamije. Radove je izvodila građevinska kompanija “Bijelić gradnja“ Brčko. Azizija džamija svečano je otvorena 16. jula 2016. godine.

 Čolaković ( Sidik ) Emin

Imam u džematu Brezovo Polje

Rođen 02. 01.1978. godine u Zenici. Svršenik Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku. Diplomirao 2013. godine na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.

U imamskoj službi je od 2002. godine, a  prvi radni angažman imao je u džematu Čelinac, Medžlis Islamske zajednice Banja Luka. Od 01. 04. 2005.god. do 31.07.2016. godine radio je kao imam u džematu Šiprage, MIZ Kotor Varoš. Od 01. 08. 2016. godine dužnost imama, hatiba i muallima  nastavio je obavljati u džematu Brezovo Polje, MIZ Brčko. Oženjen je i ima dvoje djece.