MRV: Predstavljen izvještaj o napadima na vjerske objekte u BiH

MRV: Predstavljen izvještaj o napadima na vjerske objekte u BiH

Izvještaj sadrži spisak svih prijavljenih napada kao i grafikone koji predstavljaju podatke o napadima po mjesecima, teritoriji, uspješnosti u rasvjetljenju slučajeva i kojoj vjerskoj zajednici ili crkvi pripadaju objekti koji su bili predmet napada. Isto tako Izvještaj sadrži preporuke kako da se poboljša zaštita vjerskih objekata u BiH.

„Već nakon 6 mjeseci trajanja ovog Projekta, bili su vidljivi rezultati u smislu da su pojačani policijski nadzori nad napadnutim objektima, da su pokrenute inicijative za ugradnju video kamera/video nadzor nad vjerskim objektima koji su bili predmet napada,  i da se napadi na vjerske objekte ne tretiraju kao prekršaji nego kao krivično djelo izazivanja vjerske i nacionalne mržnje, ako su ispunjeni zakonski uslovi za to. MRV BiH je osudilo svaki od prijavljenih napada a po potrebi smo organizovali izlazak na teren, posjetu zajednici koja je bila napadnuta i zajedno s predstavnicima drugih vjerskih zajednica i crkava i predstavnicima opštinske administracije osudili te napade”, navode iz Međureligijskog vijeća.

Pored glavnog cilja, poboljšanja zaštite vjerskih objekata, ovaj Projekt imao je niz drugih prednosti kao što su:

– podizanje svesti o potrebi javnog oglašavanja;

– podizanje svesti o potrebi za zajedničkom osudom napada;

– pritisak na nadležne organe da efikasnije rade svoj posao;

– podstiče se međureligijski dijalog u lokalnim zajednicama.

Projekt je realizovan u saradnji s organizacijama: One World in Dialogue (EVID), Search for Common Ground (SfCg), Religions for Peace (RfP), uključujući European Council for Religious Leaders (ECRL) i Oslo Center for Peace and Human Rights (OC) a u okviru međunarodnog projekta usvajanja Univerzalnog kodeksa za zaštitu svetih mjesta koji bi trebao da se usvoji pri organima UN-a.

OSCE misija u BiH je podržala ovaj projekt u smislu obezbjeđenja prevoza kada je organizovan izlazak na teren i zajednička osuda napada na vjerski objekt.