Organizacija Hadža u 2010. godini

Planirani datumi polaska, za one hadžije koje budu putovale kopnenim putem, su 26. i 27. oktobra 2010. godine iz Bosne i Hercegovine. Planirana ruta je Bosna i Hercegovina, Srbija, Makedonija, Grčka, Turska, Sirija, Jordan i Saudijska Arabija. Povratak iz Saudijske Arabije planiran je za 27. i 28. novembar. Cijena ovogodišnjeg aranžmana putovanja na hadž kopnenim putem je 2600€ (eura) a prijave su moguće samo sa bosanskim pasošem.

Hadžije koje budu putovale avinom, krenut će iz Tuzle ka Medini 3, 4. i 5. novembra 2010. godine, a povratak je planiran iz Džede 21, 22, 23, 24 . i 25. novembra u Tuzlu. Cijena ovogodišnjeg aranžmana odlaska na hadž avionom je 2950€ (eura).

Prijave se mogu vršiti u prostorijama medžlisa i muftiluka do popune već određenog broja hadžija.

Uslovi koje buduće hadžije moraju ispunjavati prilikom prijave za hadž su:

Potrebna dokumentacija za prijavu:
– dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenom stanju hadžije (isključivo iz kantonalnih domova
zdravlja: Bihać, Goražde, Mostar, Sarajevo, Travnik, Tuzla i Zenica)
– važeći pasoš, sa rokom važenja najmanje do 30.04.2011. godine
– u pasošu moraju biti prazne najmanje dvije uporedne stranice
– žuti karton koji ne smije biti stariji od tri godine, ( ACW1354 kao dokaz primljene vakcine)
– fotografije 3,5 x 4,5 kao za pasoš (glava mora zauzimati dvije trećine fotografije, pozadina
fotografija mora biti bijele boje) za putnike avionom
– za putnike avionom 3 (tri) fotografije
– za putnike autobusom 8 (osam) fotografija
– Fotokopije pasoša u boji (stranica na kojoj se nalazi slika)
– za putnike avionom 2 (dvije) fotokopije
– za putnike autobusom 3 (tri) fotokopije
– za žene, koje su mlađe od 45 god. obavezan je mahrem ( otac, brat, muž, amidža, daidža,
svekar, sin ili djed), u prijavi dostaviti original vjenčani ili rodni list
– potvrde za mahrema – pratioca moraju biti originalne, prevedene na arapski jezik i ovjerene
od strane sudskog tumača;

Oni koji putuju kopnenim putem moraju dostaviti sljedeće:
– potvrdu o zaposlenju za lica u radnom odnosu,
– potvrdu sa biroa za nezaposlena lica,
– posljednji ček od penzije za penzionere,
– za učenike ili studente potvrda od škole, odnosno fakulteta,

Način popunjavanja formulara:
– formular popuniti čitko latiničnim štampanim slovima
– sliku zalijepiti u prostor predviđen za nju tako da niti jedan dio slike ne pređe na crno polje
– potpis hadžije ne smije preći na crno polje
– stručna sprema treba biti jedna od slijedećih: NKV, KV, VKV, SSS, VŠS, VSS
– ako hadžija putuje kao bedel potrebno je zaokružiti DA u odgovarajuće polje te navesti ime
osobe za koju hadžija putuje
– hadžija sam odgovara za ispravnost podataka
– potrebno je navesti validne brojeve kontakt telefona za blagovremena obavještenja
– Muftijstvo potpisom odgovorne osobe i svojim pečatom garantuje za ispravnost
popunjavanja formulara kao i kompletnost dokumentacije
– sva polja na formularu moraju biti popunjena osim polja “Želi da putuje sa”
– polje “Želi da putuje sa” može sadržavati SAMO JEDNO ime i prezime
– u slučaju potrebe za ličnim pratiocem uz navođenje njegovog imena i prezimena,
obavezan je i potpis osobe koja je pratilac.
– pozadina formulara sa izjavom hadžije obavezno mora biti potpisana kao i prednja strana,
u protivnom formular i prijava će se smatrati nepotpunim i nevažećim.