Učinićemo sve da vakufi ponovo budu ekonomska baza za rad Islamske zajednice

Učinićemo sve da vakufi ponovo budu ekonomska baza za rad Islamske zajednice

Hafize, evo vidimo, na zgradi Vakufske direkcije su postavljene skele i izvode se radovi. Hoćete li nam reći o kakvim zahvatima se radi?

Radi se adaptacija zgrade Zemaljskog vakufa i Hadim Alipašinog vakufa u ulici Džemaludina Čauševića br. 2 i 4, koja je 2005. godine proglašena nacionalnim spomenikom BiH. Pored Vakufske direkcije, u zgradi se nalaze i druge institucije Islamske zajednice, Radio BIR, Ured za hadž, Fond Bošnjaci. Do agresije na BiH u istoj zgradi je bilo sjedište reisul-uleme (Vrhovno islamsko starješinstvo).

Mi smo se odlučili na ovaj korak nakon što smo od uprave grada Sarajeva obaviješteni da oni nemaju mogućnosti da urade ovaj projekat, a bili su dužni da izvrše njenu adaptaciju u sklopu programa obnove fasada zgrada koje su pod zaštitom države, u što spada i naša zgrada. Adaptacija podrazumijeva zamjenu fasade i kompletne stolarije. Ovim zahvatom ćemo obnoviti fasadu i na prostorima koje koriste druge ustanove IZ, kao i u prostorijama koje koriste stanari, a njih je pet, koji tu stanuju po raznim osnovama, po osnovama stanarskog prava i po osnovu ugovora sa Rijasetom IZ ili Medžlisom IZ. Mi želimo „počistiti svoju avliju”, kako to naš narod kaže i tim činom drugima pokazati kako se održavaju vakufi. Ovaj projekat će koštati 200 hiljada KM.

Kakvu saradnju imate sa općinama sarajevskog kantona, gdje egzistirate?

Mi se nalazimo na području općine Centar, a uglavnom sarađujemo sa općinama Centar i Stari Grad. Najveći broj vakufa se nalazi na području općine Stari Grad. Naša saradnja sa ovim općinama je intenzivna, a u nekim slučajevima jako dobra. Na čelu ovih općina su ljudi koji imaju veliko razumijevanje prema vakufima i Islamskoj zajednici. Međutim, ponekada, nažalost, imamo slučajeva gdje je saradnja na vrlo niskom nivou, za što nisu krive Islamska zajednica i Vakufska direkcija, već organi uprave spomenutih općina, posebno u općini Stari Grad. Tu se radi o vakufima koji podliježu restituciji. Poznato je da su bivši sistem i bivša država nacionalizovali i ekspropisali ili na drugi način oduzeli veliki dio vakufa, koji su do tada bili u nadležnosti IZ.

Nov vlast i demokratski sistem obećali su da će vratiti vakufe, da će donijeti zakon o restituciji, koji nažalost nisu donijeli. Ista ova država nije zabranila općinama i općinskim vijećnicima da vrate vakufsku imovinu. Neke općine u Federaciji BiH su to uradile. I općina Stari Grad je nešto vakufa vratila, kao i općina Centar također. Međutim, veći dio vakufa je i dalje u rukama općinskih organa, koji njima upravljaju i koriste, ubiru kiriju i pune budžete svojih općina. Ne radi se o malim iznosima. Mi imamo već dugo godina izražen problem sa općinom Stari Grad, gdje nailazimo na nerazumijevanje, posebno kada se radi o vakufskim poslovnim prostorima. Često se od strane pojedinih vijećnika pojavi inicijativa da se ti poslovni prostori otkupe. Naravno, općina ne može prodati te poslovne prostore, s obzirom da ona nije izvorni vlasnik poslovnog prostora. Izvorni vlasnici su vakufi koji su u nadležnosti IZ.

Zakon o prometu nekretnina, član 16 a doslovno zabranjuje svako raspolaganje ili prodaju nekretnina koje podliježu restituciji, do konačnog donošenja Zakona o restituciji.

I pored toga, određeni općinski vijećnici, naravno u saradnji sa pravobraniocem općine Stari Grad, pokušavaju raznim mahinacijama da sadašnju rekonstrukciju poslovnih prostora i rekonstrukciju iz 1984. prikažu novogradnjom, čime bi oni stekli pravo uknjižbe na općinu, koja bi potom prodala iste poslovne prostore. Dakle, tu se radi o ljudima koji koriste te poslovne prostore, a koji su vlasništvo GHb vakufa ili nekog drugog vakufa. Mi smo te inicijative nekoliko puta sprječavali i zaustavljali smo ih najmanje četiri puta do sada.

Vijećnici općine Stari Grad izglasali prodaju sedam poslovnih prostora

Najnoviji primjer je sjednica općinskog vijeća Stari Grad, održana 29. marta o.g. na kojoj su više od dvotrećinske većine vijećnici izglasali prodaju sedam poslovnih prostora, koje je Općina stekla na osnovu nacionalizacije, a među njima su tri vakufska.

Vakufska direkcija je pismeno i usmeno od općinskih organa zatražila da se predmetne radnje obustave. Međutim, dobili smo odgovor da se tu ne radi o vakufskim poslovnim prostorima, nego se radi o poslovnim prostorima koji su bili u privatnom vlasništvu, pa je država to nacionalizovala. Obavijestili smo ih da se u tri slučaja radi o mukati, a ona znači da je u pitanju vakufska zemlja na kojoj je sagrađen poslovni prostor. A ostalih četiri slučaja vlasnici su fizička lica, čiji su nasljednici i dan danas živi. Svih tih sedam poslovnih prostora podliježu zakonu o restituciji, a članom 16 a, zakona o prometu nekretnina, oni se ne smiju prodavati dok se ne donese takav zakon. Mi smo već odlučili da podnesemo krivičnu prijavu protiv općine Stari Grad i protiv njenog pravobranioca.

Dotičnoj sjednici općinskog vijeća prisustvovao je i naš pravnik, na koga je, nažalost jedan od zainteresiranih za kupovinu poslovnog prostora fizički nasrnuo. Ovdje se radi o ljudima koji po svaku cijenu žele da prisvoje nešto što nije njihovo. Mi u tom kontekstu tražimo da nam se u posjed vrate objekti kao što je Gazi Husrev-begova palača, zatim Gazi Husrev-begova palata na Obali, hotel «Central» i druge. Vrijeme je da i Islamska zajednica dobije u posjed svoje objekte, kao što je dobila Pravoslavna crkva Ekonomski fakultet i Hrvatsko kulturno umjetničko društvo zgradu Gak-a.

Prestali su razlozi da općina i dalje u svom posjedu zadržava ta vakufska dobra. Oni imaju mogućnost da je vrate, ali ne znam iz kojih razloga to ne čine.

Istina, imamo slučajeva kada općina izlazi u susret, posebno kada se radi o Gazi Husrev-begovu vakufu, te kada je u pitanju rješavanje studentskog doma za Fakultet islamskih nauka. Naravno, na tome smo im mnogo zahvalni.

U općini Centar nismo imali sličnih problema.

Unazad 6-7 godina, na sada bivšem Prešernovom parku, krenula je inicijativa od strane Vakufske direkcije, sarajevskog muftijstva i sarajevskog medžlisa, da se na tom prostoru sagradi džamija, koju su 1947. godine srušile komunističke vlasti, a radi se o Kalin Hadži Alijinoj džamiji. U toku su aktivnosti na realizaciji ove inicijative.

Kada se na terenu uzurpira vakufsko zemljište, šta treba učiniti?

Nažalost, uzurpacija vakufskog zemljišta se i danas čini od strane neodgovornih i pohlepnih pojedinaca, a možemo kazati i pravnih lica. Mi za takve uzurpacije imamo konstantne prijave. Pravni lijek i postupak u tom slučaju je slijedeći:

Mutevellija džemata u kome se desila uzurpacija, dužan je o tome odmah obavijestiti medžlis IZ, koji je za to nadležan, jer on direktno i indirektno upravlja vakufima na svom području. Na osnovu Statuta Vakufske direkcije, koja mu je dala tu nadležnost, Medžlis IZ je dužan da pokuša sam riješiti pitanje uzurpacije. Ako to ne može riješiti medžlis, onda će on zatražiti stručnu pomoć Vakufske direkcije. Vakufska direkcija se u tom slučaju odmah odaziva pozivu i šalje na teren svog predstavnika, pravnika i advokata, odnosno komisiju, koja sagledava slučaj i odlučuje o daljim koracima i potezima. Obično se to riješi na licu mjesta.

Međutim, dešava se da se po pitanju nekih sporova pokreću krivične prijave, a takvih slučajeva imamo od B. Novog do Sarajeva. Pozvao bi sve one koji su primijetili da se na području pojedinog medžlisa ili džemata desila uzurpacija, da to obavezno prijave medžlisu IZ ili Vakufskoj direkciji i mi ćemo blagovremeno reagovati.

Informacioni sistem i uknjižba vakufske imovine, najvažniji projekti Vakufske direkcije i Islamske zajednice

Koje su trenutne preokupacije Vakufske direkcije i koji su najznačajniji projekti na kojima radite?

Nekoliko je projekata, koje smo mi započeli u prošloj i nastavljamo ih i u ovoj godini. Neke od njih završavamo, a neke smo tek započeli. Jedan od najznačajnijih projekata, čiju smo prvu fazu uspješno realizirali je informacioni sistem vakufskih nekretnina. Mi smo uveli bazu podataka vakufskih nekretnina, što je novina na ovim prostorima, a to je ujedno i novina općenito u Islamskoj zajednici. Po prvi put Islamska zajednica će imati svoj vlastiti informacioni sistem, u kome će se nalaziti baza podataka o vakufskim nekretninama. Ovo podrazumijeva umrežavanje sa muftijstvima svih 90 medžlisa IZ. Svi medžlisi će imati računar i opremu, putem kojih će konstantno biti u kontaktu sa Vakufskom direkcijom i imaće na raspolaganju sve podatke i svu dokumentaciju o vakufima na području BiH, pa i u dijaspori.

Ove godine planiramo početi popis vakufa i vakufske imovine u dijaspori. Prva faza informacionog sistema je završena. Sada ulazimo u drugu fazu, a to je nabavka računarske opreme za 90 medžlisa IZ i umrežavanje sa istom. Vjerovatno ćemo do sredine ove godine umrežiti 40 medžlisa IZ. Mislim da je ovo jedan veliki iskorak za IZ, jer ona do sada, nažalost, na jednom mjestu nije imala podatke o onome čime ona raspolaže.

Slijedeći projekat jeste uknjižba ili evidencija vakufske imovine. Nažalost, i tu smo imali mnogo propusta. Nismo uredno vodili evidenciju o vakufima i vakufskim nekretninama, pa se dešavalo da mi u BiH, u IZ nemamo podatke o vakufima, pogotovo ih nemamo u gruntu. Dešava se da u nekom mjestu imate džamiju, koja je sagrađena na vakufskoj zemlji, a ta vakufska zemlja i dan danas se vodi na nekom Milošu, koji je davno preminuo, ili se vodi na nekom Salihu, koji je davno preselio na Ahiret. Iz ovoga se da zaključiti da džematlije tog mjesta i ljudi koji su bili odgovorni za vakuf, nikada nisu proveli proceduru uvakufljenja, odnosno uknjižbu u grunt tog vakufskog zemljišta, posebno kad se radi o grobljima i mezarlucima. Desi se da džematlija nešto uvakufi, a s druge strane izostane provođenje postupka uvakufljenja i uknjižbe.

Planiramo se posebno pozabaviti vakufskim nekretninama u RS.

Ova dva projekta, informacioni sistem i uknjižba vakufske imovine je jedan od najvažnijih projekata ne samo Vakufske direkcije nego i Islamske zajednice.

Također je značajn projekat prikupljanje arhivske građe o vakufima iz doba osmanskog perioda, gdje je Vakufska direkcija potpisala protokol sa direkcijom vakufa Republike Turske o finansiranju ovog projekta.

Direkcija vakufa R. Turske je angažirala šest univerzitetskih profesora, koji će dvije godine raditi na prikupljanju, prevođenju, digitalizaciji, štampanju i publikaciji vakufske građe, vezane za period od dolaska Turaka, pa do Austrijske vladavine u BiH, koja će biti objedinjena u vidu knjige-kataloga. Ovo je za nas značajan projekat, jer ćemo tek tada imati na jednom mjestu sve podatke o vakufima iz tog perioda.

Islamska zajednica danas raspolaže sa svega 10% vakufa

Vakufi su nekada bili, a vjerujem da će biti i ubuduće, ekonomska baza za rad i aktivnost Islamske zajedice. Naš cilj je da vakufi postanu ponovo oni što su nekad bili. I danas imamo medžlisa IZ, kao Sarajevo, Travnik, Mostar, Tuzla, iz čijih se vakufa finansira veliki broj aktivnosti. Mi danas, nažalost, raspolažemo sa svega sa 10-15% vakufa. Ostali dio vakufa je i dalje u rukama države, odnosno općina, na kojima se nalaze ti vakufi.

Mi očekujemo da će nova federalna vlast početi rješavati pitanje implementacije već donešenog Zakona kojim je regulisano da se izvornim vlasnicima obezbijede zamjenski stanovi. Smatram da je neimplementacija jedna velika nepravda prema svim vjerskim zajednicama i drugim vlasnicima. Zato smo se odlučili da se zajedno sa Međureligijskim vijećem, upustimo u jednu pravnu borbu sa Vladom F BiH i ostalim institucijama, ako to bude potrebno. Ukoliko se to pitanje uskoro ne počne rješavati preduzećemo sve raspoložive mjere u osiguravanju svojih prava.

Također, u MRV-u postoji spremnost da se i oni uključe u ovaj problem, s obzirom da se i njih tiče ova problematika.

U junu manifestacija “Dani vakufa u BiH”

Za dva mjeseca će se održati manifesatcija “Dani Vakufa u BiH”. Hoćete li nam nešto reći o toj manifestaciji?

Vakufska direkcija planira u mjesecu junu ove godine, u povodu 26. redžeba, -Dana vakifa- u vremenu od 17-28. juna organizirati manifestaciju pod nazivom “Dani vakufa u BiH”, koja će ubuduće postati tradicionalna. U sklopu te manifestacije, upriličiće se slijedeći sadržaji: Naučni skup o vakufima, na kome će nastupiti: Dr. Enes Karić, dr. Enes Durmišević, Muhamed ef. Salkić, dr. Fikret Karčić, mr. Muharem ef. Omerdić, dr. Fahira Fejzić, dr. Hakija Đozić, dr. Nusret Isanović, Mehmedalija ef. Hadžić, mr. Senaid Zajimović, dr. Enes Ljevaković i dr. Behija Zlatar, Okrugli sto, sa predavačima: dr. Mustafa Begić, Esad Hrvačić, Mustafa Vatrenjak, mr. Senaid Zajimović, te predstavnici vlasti i drugih vjerskih zajednica.

Održaće se i tribina, čiji će predavač biti dr. Ismet Bušatlić, koja će tretirati trenutno stanje i sudbinu vakufa u BiH, a održaće se u Mostaru i Livnu.

Manifestacija će također imati mobilnu izložbu fotografija o vakufima, promociju vakufskih projekata, tv. emisije o vakufima, promocije knjiga i druge sadržaje.